Koszyk pusty

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.visarstompboxes.pl, składania zamówień na dostępne produkty,  warunki anulowania zamówień i odstąpienia od umowy sprzedaży, rozpatrywania reklamacji.

2. Słowniczek:

a) Sklep Internetowy - sklep działający pod adresem http://www.visarstompboxes.pl, w którym zarejestrowani użytkownicy mogą dokonywać zakupów produktów oferowanych przez firmę VISAR;

b) Strona Internetowa - strona internetowa będąca własnością firmy VISAR, działająca pod adresem http://www.visarstompboxes.pl;

c) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;

d) Sprzedawca - firam VISAR dokonująca sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

e) Koszyk - funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta do zakupu produkty, a także istnieje możliwość modyfikacji szczegółów zamówienia takich jak: ilość produktów, adres dostawy, sposób dostawy, formy płatności.

§ 2 Rejestracja i logowanie

1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji.

2. Rejestracja odbywa się przez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Internetowej w zakładce "załóż konto". Do przesłania formularza rejestracyjnego niezbędne jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych (*), uruchomienie linku dostępnego pod polem "Zarejestruj".

3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez firmę VISAR danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień składanych przez Sklep Internetowy.

4. Logowanie odbywa się przy pomocy podanych podczas rejestracji loginu oraz hasła.

5. Po zalogowaniu, w zakładce "Moje dane" klient może uzupełnić lub edytować swoje dane teleadresowe.

6. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Sklep Internetowy.

§ 3 Składanie zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w Sklepie Internetowym przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę i  7 (siedem) dni w tygodniu.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu Internetowego;

b) wybrać przedmiot zamówienia, a następnie kliknąć przycisk "Dodaj do koszyka";

c) po wybraniu i zaakceptowaniu przedmiotów zamówienia, na stronie koszyka należy przejść do finalizacji zamówienia klikający przycisk "Przejdź do   kasy";

d) w następnych krokach klient wybiera kolejno: adres rozliczeniowy, adres dostawy, formę dostawy i płatności.

3. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie zatwierdzenia zamówienia przyciskiem "Złóż zamówienie".

4. Na adres email podany podczas rejestracji przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

§ 4 Płatność i dostawa

1. Płatność za zamówione przedmioty można uiścić:

a) gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy dostarczającej przesyłki;

b) przelewem na rachunek bankowy, w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

2. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, jedyną obowiązującą formą zapłaty jest przelew na konto bankowe (przedpłata).

2. Aktualne koszty dostawy można znaleźć pod adresem www.visarstompboxes.pl/dostawa.

3. Klient zgadza się na otrzymywanie rachunków w formie elektronicznej. Rachunki przekazane zostaną drogą mailową.

§ 5 Ceny

1. Dla zamawiających z terenu Unii Europejskiej ceny podane na stronie są cenami końcowymi i zawierają wszystkie naliczone ustawowo podatki, w tym podatek obrotowy od towarów i usług VAT. Koszty wysyłki doliczane są do rachunku dodatkowo i zależą od wybranej formy dostawy.

2. Klient ponosi koszty dostawy uzależnione od wartości zamówienia i adresu dostawy. Aktualne koszty dostawy można znaleźć pod adresem www.visarstompboxes.pl/dostawa.

3. Dla zamawiających spoza Unii Europejskiej wszystkie podane ceny traktowane są jako ceny netto. Jeśli w kraju odbiorcy naliczany jest ustawowo podatek VAT i/lub inne formy opodatkowania (w tym cło importowe) należy odprowadzić sumę podatku przy odbiorze towaru.

§ 6 Realizacja zamówień

1. Przez realizację zamówienia rozumiane jest dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.

2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a) niezwłocznie po jego złożeniu, w przypadku wybrania płatności gotówkowej;

b) po zaksięgowaniu wpłaty na konto, w przypadku wybrania bezgotówkowej formy rozliczenia.

3. Maksymalny czas realizacji zamówienia zależy od rodzaju zamówionych towarów i usług i wynosi:

a) 14 dni dla produktów oferowanych w Sklepie Internetowym;

b) 30 dni dla zamówień realizowanych na specjalne zamówienie klienta ("Custom Shop", modyfikacje, naprawy).

4. Klient informowany jest o przybliżonym czasie realizacji zamówienia w wiadomości email przesyłanej po złożeniu zamówienia.

5. Jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane w terminie określonym w § 6 ust. 2 niniejszego regulaminu, Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Klienta o tym fakcie. Klient w takim przypadku może odstąpić od transakcji, a Sprzedający, jeśli otrzymał zapłatę, winien jest zwrócić całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

§ 7 Rezygnacja z zamówienia / odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia w przypadku, gdy zamówione przedmioty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki.

2. Rezygnacja z zamówienia / odstąpienie od umowy realizowane jest w formie pisemnej (pismo wysłane za pośrednictwem poczty, email). Wymagane jest podanie numeru zamówienia i informacji o decyzji o odstąpieniu od umowy.

3. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę). Ostateczny termin odstąpienia od umowy liczony jest od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia.

4. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odebranie przez Sprzedającego towaru w nienaruszonym stanie, z oryginalnym opakowaniem oraz dowodem zakupu. Towar podlegający wymianie musi być w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów dotyczących dostaw towarów, które wyprodukowano na podstawie indywidualnego wyboru lub wskazania konsumenta, lub są jednoznacznie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.

§ 8 Zwrot należności

1. Sprzedający dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych w przypadku:

a) rezygnacji z zamówienia;

b) odstąpienia od umowy w sytuacjach wymienionych w § 6 ust. 5 i § 7ust. 3;

c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu lub usunięcia usterki / usterek.

2. Sprzedający dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak wpłaty lub niedotrzymanie terminu zwrotu należności wynikające z:

a) podania przez Klienta błędnych danych imiennych, adresowych, a w szczególności błędnego numeru rachunku bankowego;

b) zignorowania przez Klienta wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego, wysłanego na podany podczas rejestracji adres mailowy.

4. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem należności do czasu dostarczenia przez Klienta zwracanego towaru bądź dowodu odesłania towaru.

§ 9 Warunki reklamacji

1. Reklamację należy składać na adres VISAR Ewa Demiańczuk, Strupice 34, 59-225 Chojnów.

2. Reklamowany towar winien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem reklamacyjnym dostępnym pod adresem http://www.visarstompboxes.pl/download/reklamacja.pdf

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia.

4. Towar podlegający reklamacji rozpatrzonej na korzyść Klienta zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy lub pełnowartościowy. W przypadku wyczerpania powyższych możliwości Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu wartości zakupionego towaru.

§ 10 Prawa autorskie do powierzonych grafik, zwolnienie z odpowiedzialności cywilnej

1. Klient dostarczający we własnym zakresie grafiki i inne elementy podlegające prawom autorskim wykorzystywane podczas wytwarzania produktów oświadcza, że nie są one przedmiotem praw osób trzecich.

2. Odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek praw autorskich, dotyczących powierzonych materiałów, spoczywa na Kliencie. Klient oświadcza również, że produkt wykonany dla niego na indywidualne zamówienie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia, których dochodzić można z powodu naruszenia ww. praw.

§ 11 Newsletter Sklepu Internetowego

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną Newslettera Sklepu Internetowego.

2. Klient dokonujący prenumeraty Newslettera wyraża zgodę na przesyłanie przez VISAR korespondencji drogą elektroniczną oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenie usługi.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z Newslettera klikając w odpowiedni link dostarczany w wiadomościach elektronicznych.

§ 12 Dane osobowe

1. Podane w czasie zamówienia dane osobowe przetwarzane są przez firmę VISAR, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, w celu wykonania i realizacji umowy.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgodnie z ww. ustawą, Klienci posiadają możliwość wglądu do swoich danych osobowych, ich edycji oraz usunięcia. Dane mogą być zmieniane przez zalogowanie się na konto lub kontakt mailowy.